این بار همراه هم کوچه پس کوچه‌های شهر چمگردان در شهرستان لنجان استان اصفهان را قدم بزنیم!

خوب نگاه کنید و ببینید که از مهربانی و همدلی #نوجوانان و جوانان با هم، چه عطر خوشی در فضای محله پیچیده!

دهه هشتادی ها هم پای کار آمدند!

همدلی ،تدوین ، گروه سرود و کارگردانی نمودند

و کار خوب رقم زدند …

این خوشی‌ها و لبخندها، حاصل همدلیست! حاصل همت مردم در احساس مسئولیت نسبت به محله و هم‌محله‌ای!

به امید روزی که در تمام محله‌ها، شاهد چنین قصه‌هایی باشیم تا غصه‌ها کم شود