چاره اندیشی مردم روستای «منج» برای پیشگیری از آسیب های ماهواره

حکایت روستایی که برای دریافت امواج شبکه های تلویزیونی داخلی، مشکل داشتند و مردم کم کم داشتند به سمت استفاده از ماهواره روی می آوردند تا اینکه …