سه استان اول در ثبت مسئله با توجه به جمعیت استان عبارتند از : خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد

نمودار پنجم اردیبهشت، از ثبت مسئله در سایت مهرواره‌ی محله‌ی همدل، بر اساس رتبه بندی استان ها به حسب جمعیّت

نمودار میله ای ثبت مسئله در روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سه استان اول در ثبت مسئله با توجه به جمعیت استان عبارتند از : خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد