دورهمی محله

روحانی چهل دستگاه استان سمنان به منظور ارتباط بیشتر و صله رحم ساکنین، از ترفند جالبی استفاده کرده است.
او با استفاده از یک پروژکتور و یک پرده، سینما را به محله آورده است تا افرادی که بضاعتشان به رفتن سینما و دیدن فیلم نمی رسد هم از محصولات فرهنگی محروم نباشند.