ثبت مساله
1 تعریف مساله
2 اطلاعات محل
3 اطلاعات فردی
  • مسائل محله
  • اگر درخصوص فرایند ثبت و حل مساله های انتخاب شده، گزارش ویدویی یک تا سه دقیقه ای دارید فایل ویدئویی را با قید کدملی خود، از طریق شبکه های اجتماعی به شماره 09920528272 ارسال نمایید.