وزیت رایگان اهالی روستا

کسی فکرشم نمی کرد که دانش آموز ته کلاس روستای افین خراسان جنوبی یه روز دکتر بشه و به بهانه دید و بازدید با اقوام، اهالی روستا رو به صورت رایگان ویزیت کنه. نوجوون ها و جوونای این مرز بوم رو نباید دست کم گرفت؛ عشق به خدمت در رگ و خون اونهاست و این ادعا در جای جای تاریخ کشور ما بارها و بارها اثبات شده.