کلیپ تولیدات پوشاک ایرانی

امروزه وقتی توی سطح شهر قدم می زنی با دیدن لباس بعضی از جوون ها، نوجوون ها و بچه ها، حس می کنی که تابلوی متحرکیه که داره فرهنگ وارداتی و غربی رو ترویج می کنه؛ خانم های کرجی یک کارگاه تولید لباس ایرانی ـ اسلامی راه اندازی کردند تا هم جلوه بصری شهر رو بهتر کنن و هم از آسیب های وارد بر ضمیر ناخودآگاه فرزندان، جلوگیری کنن.