آب مایه‌ی حیات است! سندش همین نوغاب که خشکسالی‌، با بی‌مهری‌ها و کوتاهی‌ها عجین شده بود و زعفران‌های خوش آب و رنگش از دست رفته بودند!
.
آب مایه‌ی حیات است اما در نبودش، همدلی مردم اگر باشد، هم آب جاری می‌شود، هم حیات جریان پیدا می‌کند!
.
باور نمی‌کنید؟ داستان همدلی مردم نوغاب برای حل مسئله خشکسالی را ببینید…