تسویه حساب دفتری نیازمندان محله

هیات انصار المهدی شهرستان ازنا از توابع استان لرستان با مشارکت وهمدلی مردم محلّه ومنطقه ی خودشان گره از مشکلات خانواده های بی سرپرست ونیازمند باز میکنند.
.
اینبار به تسویه حساب دفتری نیازمندان محلّه پرداخته اند.
.
آری مشکلات محلّه، با همدلی حل شدنیه