محله همدل

این بار همراه با قاب دوربین مهرواره محله همدل، کوچه پس کوچه‌های روستای گل حصار تهران را قدم بزنیم!

خوب نگاه کنید و ببینید که از مهربانی و همدلی مردم با هم، چه عطر خوشی در فضای روستا پیچیده! آن پیرزن مظلوم و تنها، شاید روزها و هفته‌های زیادی منتظر مانده بود تا صدای زنگ خانه، خبر از آمدن کسی بدهد که با یک دنیا عطر دلگشای مهر و محبت آمده تا او را صدا بزند… .

این خوشی‌ها و لبخندها، حاصل همدلیست! حاصل همت مردم در احساس مسئولیت نسبت به محله و هم‌محله‌ای!
به امید روزی که در تمام محله‌ها، شاهد چنین قصه‌هایی باشیم تا غصه‌ها کم شود!